Campagne Wederzijds respect Geïntegreerde Politie

Een goede relatie tussen burger en veiligheidsberoepen is van groot belang voor onze maatschappij. Om een constructieve bijdrage te leveren aan het bevorderen van deze relatie werd de campagne Wederzijds Respect ontwikkeld. De ultieme boodschap van de campagne is: "wie elkaar (beter) kent, respecteert elkaar meer". Daarom is de rode draad van de campagne het verbindend werken. Uit gesprekken met het middenveld is gebleken dat de burger niet steeds bekend is met de taken en opdrachten van de verschillende veiligheidsberoepen, wat tot misverstanden kan leiden.

Wat is het doel van de campagne? 

Het bevorderen van de relatie tussen burger en veiligheidsberoepen (politie, brandweer, gemeenschapswachten, …) is de doelstelling van de campagne ‘Wederzijds respect’. De drijfveer: “Wie elkaar (beter) kent, respecteert elkaar meer”. Het verbindend werken vormt daarom de rode draad doorheen de campagne die start met een kennismaking met de verschillende veiligheidsberoepen. 

Wie? 

De campagne ‘Wederzijds respect’ is een initiatief van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (Algemene Directie Veiligheid en preventie) in samenwerking met de Federale Politie, de Vaste Commissie van de Lokale Politie, de Sociale dienst van de politie (SSD vzw) en de Algemene Directie Civiele Veiligheid (brandweer, gemeenschapswachten, …).

Waarom? 

De laatste jaren is er een broze relatie tussen veiligheidsbeoefenaars en burgers. Nieuwe protestbewegingen ‘tegen het gezag’ en dus ‘tegen de politie’, versterkt door polarisering en het olievlekeffect op sociale media, hebben een kloof tussen ordediensten en bevolking geslagen. De coronacrisis met strikte maatregelen die de vrijheden van mensen hebben ingeperkt, heeft deze kloof nog verscherpt. De politie, in eerste lijn als handhaver van de maatregelen, botste geregeld op frustratie en onbegrip.

Met de campagne willen de initiatiefnemers de spanningen tussen burgers – jongeren in het bijzonder – en veiligheidsberoepen counteren door een positief, verbindend verhaal te brengen met als bouwstenen wederzijds respectonderlinge kennismakingopen dialoog en vertrouwen.  

Hoe? 

Het symbool van de campagne ‘Wederzijds respect’ zijn ‘de vuistjes’, de manier bij uitstek om elkaar te begroeten in coronatijden. De vuistjes symboliseren ‘verbinding’. Ze zullen visueel alomtegenwoordig zijn.   

Voorts worden praktijken die inspelen op verbinding en het stimuleren van een positieve dialoog in de kijker gezet. Om deze positieve dialoog te symboliseren, filmde een productieploeg een-op-eengesprekken tussen burgers en veiligheidsbeoefenaars.