Reactie van de Federale politie op de resultaten van het toezichtsonderzoek van Comité P met betrekking tot de achtervolging van mei 2018

BRUSSEL, 29/01/2019. - Naar aanleiding van de politionele achtervolging in mei 2018, waarbij Mawda het leven liet, heeft het Comité P een toezichtsonderzoek ingesteld om het verloop van deze achtervolging, de communicatie, de operationele leiding en coördinatie alsook de politionele interventie tot het ogenblik van het wapengebruik te evalueren. De resultaten van dit toezichtsonderzoek werden vandaag bekend gemaakt. Het schietincident zelf maakt evenwel het voorwerp uit van een specifiek gerechtelijk onderzoek dat nog lopende is. Naast deze twee onderzoeken is er nog een derde onderzoek in verband met een klacht van de organisatie Myria. De resultaten hiervan worden ook nog ingewacht.

Uit de analyse van het Comité P blijkt dat het politieoptreden professioneel is verlopen voor wat betreft de operationele leiding en de tactische interventie. Op een aantal andere aspecten kon de actie adequater, vooral op het vlak van de coördinatie op het terrein en de communicatie tussen de verschillende ploegen onderling. Onder dit laatste wordt ook de afstemming van de verschillende communicatiekanalen verstaan.

De Federale Politie treedt zowel de positieve als negatieve besluiten uit het toezichtsonderzoek bij. Ze zal deze conclusies en de bijhorende aanbevelingen ter harte nemen en verder omzetten in praktische richtlijnen.

Enkele maatregelen werden trouwens reeds getroffen of zijn al in ontwikkeling op grond van de eigen analyse kort na de feiten. Het incident genoot immers onmiddellijk prioritaire aandacht van de Federale Politie.

Zo werd kort na de feiten onder andere een operationele debriefing georganiseerd met de betrokken eenheden. Het houden van debriefings is een gangbare procedure in de gevallen waarbij er geweld wordt gebruikt door politie. De politiemensen moeten immers vaak zeer snel beslissingen nemen in de meest uiteenlopende situaties en dat is niet altijd zonder risico. De bedoeling van deze interne evaluaties is om na te gaan in welke mate procedures moeten worden bijgestuurd en - niet in het minst- de risico’s die eraan verbonden zijn kunnen worden verminderd. Dergelijke operationele debriefing kwalificeren als “samenspanning van ambtenaren”, waarvan sommigen gewag maken, strookt absoluut niet met de werkelijkheid.

Voor het overige wacht de Federale politie de resultaten van het eerder vermelde gerechtelijk onderzoek af.